Skip to main content
Photo of Zhiyun Yu

Zhiyun Yu

Graduate Assistant

Cancer Biology | College of Medicine

Education/Credentials
  • Bachelor's Degree: Shandong University (Biotechnology)
Contact Information

Peer Reviewed Publications

Liu, Bin; Yi, Dan; Yu, Zhiyun; Pan, Jiakai; Ramirez, Karina; Li, Shuai; Wang, Ting; Glembotski, Christopher C; Fallon, Michael B; Oh, S Paul; Gu, Mingxia; Kalucka, Joanna; Dai, Zhiyu 2022. TMEM100, a Lung-Specific Endothelium Gene. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 42 12, 1495-1497

Yu, Zhiyun; Liu, Ziyi; Ravichandran, Vidhya; Lami, Bonny; Gu, Mingxia 2022. Endocardium in Hypoplastic Left Heart Syndrome: Implications from In Vitro Study. Journal of cardiovascular development and disease, 9 12,

Yu, Zhiyun; Pek, Nicole Min Qian; Gu, Mingxia 2022. Delving into the Molecular World of Single Ventricle Congenital Heart Disease. Current cardiology reports, 24 5, 463-471

Yu, Zhiyun; Zhou, Xin; Liu, Ziyi; Pastrana-Gomez, Victor; Liu, Yu; Guo, Minzhe; Tian, Lei; Nelson, Timothy J; Wang, Nian; Mital, Seema; Chitayat, David; Wu, Joseph C; Rabinovitch, Marlene; Wu, Sean M; Snyder, Michael P; Miao, Yifei; Gu, Mingxia 2022. KMT2D-NOTCH Mediates Coronary Abnormalities in Hypoplastic Left Heart Syndrome. Circulation research, 131 3, 280-282

Yu, Zhiyun; Pek, M. Q. Nicole; Gu, Mingxia 2021. Delving into the Molecular World of Single Ventricle Congenital Heart Disease Current Cardiology Reports, 24 , 463-471

Rajib, Adnan; Kim, I Luk; Golden, Heather E; Lane, Charles R; Kumar, Sujay V; Yu, Zhiqiang; Jeyalakshmi, Saranya 2020. Watershed Modeling with Remotely Sensed Big Data: MODIS Leaf Area Index Improves Hydrology and Water Quality Predictions. Remote sensing, 12 13, 2148