Skip to main content
Photo of Zhiqi Tian

Zhiqi Tian

Graduate Assistant

Cancer Biology | College of Medicine

Contact Information

Peer Reviewed Publications

Bu, Bing; Tian, Zhiqi; Li, Dechang; Zhang, Kai; Chen, Wei; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2023. Double-Transmembrane Domain of SNAREs Decelerates the Fusion by Increasing the Protein-Lipid Mismatch. Journal of molecular biology, 435 13, 168089

Chen, Qixin; Liu, Liu-Yi; Tian, Zhiqi; Fang, Zhou; Wang, Kang-Nan; Shao, Xintian; Zhang, Chengying; Zou, Weiwei; Rowan, Fiona; Qiu, Kangqiang; Ji, Baohua; Guan, Jun-Lin; Li, Dechang; Mao, Zong-Wan; Diao, Jiajie 2023. Mitochondrial nucleoid condensates drive peripheral fission through high membrane curvature. Cell reports, 42 12, 113472

Fang, Hongbao; Hu, Lianting; Chen, Qixin; Geng, Shanshan; Qiu, Kangqiang; Wang, Chengjun; Hao, Mingang; Tian, Zhiqi; Chen, Huimin; Liu, Lei; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Dong, Lei; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie 2023. An ER-targeted "reserve-release" fluorogen for topological quantification of reticulophagy. Biomaterials, 292 , 121929

Lai, Ying; Zhao, Chunyu; Tian, Zhiqi; Wang, Chuchu; Fan, Jiaqi; Hu, Xiao; Tu, Jia; Li, Tihui; Leitz, Jeremy; Pfuetzner, Richard A; Liu, Zhengtao; Zhang, Shengnan; Su, Zhaoming; Burré, Jacqueline; Li, Dan; Südhof, Thomas C; Zhu, Zheng-Jiang; Liu, Cong; Brunger, Axel T; Diao, Jiajie 2023. Neutral lysophosphatidylcholine mediates α-synuclein-induced synaptic vesicle clustering. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120 44, e2310174120

Qiu, Kangqiang; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie 2023. Monitoring lysosomal acidity. Nature chemical biology, 19 12, 1434-1435

Qiu, Kangqiang; Zou, Weiwei; Fang, Zhou; Wang, Yuxin; Bell, Sam; Zhang, Xiang; Tian, Zhiqi; Xu, Xiuqiong; Ji, Baohua; Li, Dechang; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie 2023. 2D MoS2 and BN Nanosheets Damage Mitochondria through Membrane Penetration. ACS nano, 17 5, 4716-4728

Xu, Xiuqiong; Qiu, Kangqiang; Tian, Zhiqi; Aryal, Chinta; Rowan, Fiona; Chen, Rui; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2023. Probing the dynamic crosstalk of lysosomes and mitochondria with structured illumination microscopy. Trends in analytical chemistry : TRAC, 169 ,

Zhang, Chengying; Tian, Zhiqi; Chen, Rui; Rowan, Fiona; Qiu, Kangqiang; Sun, Yujie; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2023. Advanced imaging techniques for tracking drug dynamics at the subcellular level. Advanced drug delivery reviews, 199 , 114978

Qiu, Kangqiang; Seino, Ryo; Han, Guanqun; Ishiyama, Munetaka; Ueno, Yuichiro; Tian, Zhiqi; Sun, Yujie; Diao, Jiajie 2022. De Novo Design of A Membrane-Anchored Probe for Multidimensional Quantification of Endocytic Dynamics. Advanced healthcare materials, 11 8, e2102185

Qiu, Kangqiang; Zou, Weiwei; Fang, Hongbao; Hao, Mingang; Mehta, Kritika; Tian, Zhiqi; Guan, Jun-Lin; Zhang, Kai; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie 2022. Light-activated mitochondrial fission through optogenetic control of mitochondria-lysosome contacts. Nature communications, 13 1, 4303

Chen, Qixin; Hao, Mingang; Wang, Lei; Li, Linsen; Chen, Yang; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Pfuetzner, Richard A; Zhong, Qing; Brunger, Axel T; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2021. Prefused lysosomes cluster on autophagosomes regulated by VAMP8. Cell death & disease, 12 10, 939

Fang, Hongbao; Geng, Shanshan; Hao, Mingang; Chen, Qixin; Liu, Minglun; Liu, Chunyan; Tian, Zhiqi; Wang, Chengjun; Takebe, Takanori; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie 2021. Simultaneous Zn2+ tracking in multiple organelles using super-resolution morphology-correlated organelle identification in living cells. Nature communications, 12 1, 109

Wang, Kang-Nan; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Liu, Liu-Yi; Zhang, Chengying; Tan, Cai-Ping; Zhang, Jie; Ling, Peixue; Liu, Fei; Chen, Qixin; Diao, Jiajie; Mao, Zong-Wan 2021. A Continuous Add-On Probe Reveals the Nonlinear Enlargement of Mitochondria in Light-Activated Oncosis. Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8 17, e2004566

Yan, Siqi; Yan, Jin; Liu, Dan; Li, Xiang; Kang, Qianyan; You, Weiming; Zhang, Jinghua; Wang, Lei; Tian, Zhiqi; Lu, Wuyuan; Liu, Wenjia; He, Wangxiao 2021. A nano-predator of pathological MDMX construct by clearable supramolecular gold(I)-thiol-peptide complexes achieves safe and potent anti-tumor activity. Theranostics, 11 14, 6833-6846

Chen, Qixin; Fang, Hongbao; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Geng, Shanshan; Zhang, Yuming; Fan, Huaxun; Xiang, Pan; Zhang, Jie; Tian, Xiaohe; Zhang, Kai; He, Weijiang; Guo, Zijian; Diao, Jiajie 2020. A dual-labeling probe to track functional mitochondria-lysosome interactions in live cells. Nature communications, 11 1, 6290

Chen, Qixin; Shao, Xintian; Hao, Mingang; Fang, Hongbao; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Li, Miaoling; Wang, Chenran; Ji, Liangnian; Chao, Hui; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2020. Quantitative analysis of interactive behavior of mitochondria and lysosomes using structured illumination microscopy. Biomaterials, 250 , 120059

Liu, Liu-Yi; Fang, Hongbao; Chen, Qixin; Chan, Michael Ho-Yeung; Ng, Maggie; Wang, Kang-Nan; Liu, Wenting; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie; Mao, Zong-Wan; Yam, Vivian Wing-Wah 2020. Multiple-Color Platinum Complex with Super-Large Stokes Shift for Super-Resolution Imaging of Autolysosome Escape. Angewandte Chemie (International ed. in English), 59 43, 19229-19236

Hu, Yachong; Tian, Zhiqi; Diao, Jiajie 2019. Single-Molecule Fluorescence Measurement of SNARE-Mediated Vesicle Fusion. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1860 , 335-344

Tian, Zhiqi; Gong, Jihong; Crowe, Michael; Lei, Ming; Li, Dechang; Ji, Baohua; Diao, Jiajie 2019. Biochemical studies of membrane fusion at the single-particle level. Progress in lipid research, 73 , 92-100

Chen, Qixin; Jin, Chengzhi; Shao, Xintian; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Wang, Chenran; Liu, Fei; Ling, Peixue; Guan, Jun-Lin; Ji, Liangnian; Wang, Fengshan; Chao, Hui; Diao, Jiajie 2018. Super-Resolution Tracking of Mitochondrial Dynamics with An Iridium(III) Luminophore. Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14 41, e1802166

Hu, Yachong; Lai, Ying; Wang, Yongyao; Zhao, Minglei; Zhang, Yunxiang; Crowe, Michael; Tian, Zhiqi; Long, Jiangang; Diao, Jiajie 2017. SNARE-Reconstituted Liposomes as Controllable Zeptoliter Nanoreactors for Macromolecules. Advanced biosystems, 1 1-2, e1600018

Qing, Ying; Tian, Zhiqi; Bi, Ying; Wang, Yongyao; Long, Jiangang; Song, Chun-Xiao; Diao, Jiajie 2017. Quantitation and mapping of the epigenetic marker 5-hydroxymethylcytosine. BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 39 5,

Song, Chun-Xiao; Yin, Senlin; Ma, Li; Wheeler, Amanda; Chen, Yu; Zhang, Yan; Liu, Bin; Xiong, Junjie; Zhang, Weihan; Hu, Jiankun; Zhou, Zongguang; Dong, Biao; Tian, Zhiqi; Jeffrey, Stefanie S; Chua, Mei-Sze; So, Samuel; Li, Weimin; Wei, Yuquan; Diao, Jiajie; Xie, Dan; Quake, Stephen R 2017. 5-Hydroxymethylcytosine signatures in cell-free DNA provide information about tumor types and stages. Cell research, 27 10, 1231-1242

Wang, Chuchu; Zhao, Chunyu; Li, Dan; Tian, Zhiqi; Lai, Ying; Diao, Jiajie; Liu, Cong 2016. Versatile Structures of α-Synuclein. Frontiers in molecular neuroscience, 9 , 48